• Logo

  • Escola

  • Visita conseller d'Educació

  • Google Maps

Copyright 2019 - CEIP SON ANGLADA

A l'enllaç que teniu al final trobareu els següents documents permanents de centre:

- Pla de convivència

- Pla d'acció tutorial (PAT)

- Projecte lingüístic

- Pla d'acolliment

- Pla d'atenció a la diversitat (PAD)

- Resum metodologia centre

- Reglament d'organització i funcionament (ROF)

 

Documents de centre