• Logo

  • Escola

  • Visita conseller d'Educació

  • Google Maps

Copyright 2020 - CEIP SON ANGLADA

Al nostre centre tenim una petita “granja” amb gallines que actualment, compta amb un grapat d’exemplars de raça mallorquina, una  parella de paons i una parella de coloms. A més, hem habilitat espais per sembrar diferents hortalisses. Així doncs,  és necessari un material didàctic adient i adaptat a la nostra realitat que permeti el treball de l’alumnat. A partir d’aquest plantejament i en els anys successius, s'ha elaborat  material didàctic divers relacionat amb l’hort, la granja i el jardí (els arbres de l’escola). Ha estat una proposta sorgida del col·lectiu docent del nostre Centre i dirigida a tot el professorat i alumnat des de primer curs d’Educació Infantil fins a sisè de Primària. 

A partir del curs 2005-2006 l’escola participa en el Programa de Centres Ecoambientals que convoquen  la Conselleria de Mediambient i la Conselleria d’Educació, amb l’objectiu de fomentar, entre la comunitat educativa actituds respectuoses cap a la reducció, el reciclatge i la reutilització mitjançant la promoció de conductes i hàbits respectuosos amb el mediambient com ara, la no utilització de paper d’alumini pels berenars, la recollida selectiva de residus.....

Actualment ens plantejam la revisió del material didàctic esmentat i de les activitats de sensibilització que es duen a terme cada curs escolar  per tal d’elaborar un projecte global, directament relacionat amb la Concreció Curricular del centre i amb el fonament teòric adient.

 

Els principals objectius són:

1.   Desenvolupar hàbits de treball individual i col·lectiu, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.

2.  Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes, i la no discriminació de persones amb discapacitat

3.  Conèixer i utilitzar adequadament la llengua catalana i la llengua castellana, tant oralment com per escrit, de manera que puguin ser emprades com a llengües de comunicació i d’aprenentatge.

4.  Valorar la tasca ben feta com a condició necessària per a l’aprofitament eficaç dels aprenentatges

5.  Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los a les situacions de la vida quotidiana

6.  Conèixer i valorar l’entorn natural, social i cultural i així contribuir a despertar actituds i hàbits positius per aplicar-los a l’entorn immediat i mediat.

7.  Iniciar-se en la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació i desenvolupar un esperit crític davant els missatges que rep i elabora

8.  Iniciar-se en la valoració i en la producció de les diverses manifestacions artístiques, com a mitjà d’expressió i comprensió per desenvolupar la sensibilitat estètica i la comunicació en aquests llenguatges.

9.  Conèixer i valorar els altres éssers vius i adoptar maneres de comportament que afavoreixin la seva cura.

10. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes