• Logo

  • Escola

  • Visita conseller d'Educació

  • Google Maps

Copyright 2020 - CEIP SON ANGLADA

          Les principals raons que ens han portat a intentar posar en pràctica aquest projecte ha estat la necessitat urgent de dinamitzar la lectura com a eix central per desenvolupar totes les competències bàsiques, i la necessitat de despertar l' interès de   l' alumnat i de les seves famílies en ella, com a font d' informació i d’ idees.

En definitiva, la necessitat de crear un hàbit lector, ha donat peu a la realització d’aquest projecte i creiem que la biblioteca escolar, com a mitjà, ens ajudarà a formar persones crítiques i en definitiva ciutadans responsables.

 

 Partim de la base que l’escola, com a part integrant de la realitat, ha de cercar aquelles estratègies que despertin la curiositat i la motivació del nostre alumnat, i en comptes de competir amb els seus interessos i amb les noves tecnologies, les incorporem al currículum. Des d’aquesta perspectiva, s’ha intentat donar forma a aquest projecte, amb activitats properes a l’alumnat, reals, interactives, contacontes, digitals .... Tan necessari com que la biblioteca escolar formi part del currículum, és el convenciment que tot l’equip de professorat del centre ha d’estar implicat en major o en menor mesura en la realització de les activitats que s’hi duguin a terme, i que s’ha de començar per elaborar un projecte de biblioteca consensuat per tot el claustre, ja que aquest document ha de formar part de les nostres senyes d’identitat, i per tant s’ha d’incorporar al Projecte Educatiu de Centre (PEC) i,anualment, el Pla de Treball, a la Programació General Anual (PGA).

 

El nostre projecte, encara que ambiciós, pretén ser realista, i és per aquest motiu que els objectius proposats seran duts a terme a curt, mig i llarg termini, sobretot tenint en compte que la biblioteca ha de ser una cosa viva, no es tracta de realitzar un projecte i utilitzar-lo de forma estàtica, sinó que s’ha d’anar renovant tant en idees com en materials.  Cal destacar que la nostra escola sempre ha intentat treballar la lectura i l’escriptura des de diferents àmbits, i per això treballem amb diferents programes escolars, i ens trobam realitzant diferents tallers innovadors (annex 1), que han despertat l' interès de l’alumnat. És, tot aquest procés treballat, el que ens ha fet reflexionar, com a professionals de l’ensenyament, que cal dotar d’un marc teòric-pràctic a totes aquestes activitats i incorporar la biblioteca d’aula, com aquell espai on es donaria forma a aquestes activitats d'ensenyament-aprenentatge que estarien integrades en el currículum.

 

          També cal destacar que la nostra escola, amb una manca important d’espai, està fent un gran esforç per poder posar en marxa la biblioteca com un lloc de trobada fix i que resulti agradable i especial, i que,  encara que tenim grans mancances de material, esperem anar augmentant-lo per diversos mitjans: destinant una part del pressupost escolar, ajudes que puguem demanar a altres entitats com és l’Ajuntament, la col·laboració de l’associació de Mares i Pares, i participació en concursos escolars, com és el cas.

1 .- Condicionar un nou espai i la seva infraestructura fent de la biblioteca un lloc agradable, confortable i afavoridor del plaer de llegir.

 

2 .- Constituir, organitzar i actualitzar el fons.

 

3 - Integrar la biblioteca al projecte general del centre. Aconseguir que sigui un espai de treball amb una finalitat pedagògica i no un recurs complementari.

 

4 .- Planificar i organitzar el funcionament general de la biblioteca.

 

5 .- Implicar i donar a conèixer, per al seu ús i gaudiment, a tots els membres de la comunitat educativa, l' organització i funcionament de la biblioteca escolar.

 

6 - Fomentar entre el professorat la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en relació als diferents usos que poden tenir aquestes eines a la biblioteca, i anar avançant en el canvi metodològic que això implica.

 

7 .- Aconseguir que l’alumnat adquireixi les competències bàsiques per buscar, seleccionar i utilitzar la informació en qualsevol dels formats disponibles i amb la utilització de les diferents eines al seu abast.

 

8 - Treballar amb l’alumnat les competències bàsiques lingüístiques, per a formar lectors polivalents i crítics.

 

9 .- Potenciar la comunicació i les activitats conjuntes amb la biblioteca de barri