• Logo

  • Escola

  • Visita conseller d'Educació

  • Google Maps

Copyright 2020 - CEIP SON ANGLADA

Les TIC són el conjunt de tecnologies desenvolupades per gestionar la informació. 


L'escola juga un paper important, ja que és ella la que dóna la possibilitat d'educar en la cultura tecnològica com és el coneixement de les TIC, afavorir el desenvolupament de les habilitats que permeten cercar, obtenir, processar, comunicar i transformar informacions diverses, així com el desenvolupament de l'esperit crític i reflexiu envers la informació que es consumeix.


Per poder avançar al mateix ritme que la nostra societat i crear una escola vinculada a ella, és necessari que els tallers i activitats que es proposin no estiguin aïllats, sinó que siguin un conjunt amb tot el currículum, les àrees i les activitats de centre. Les TIC han de ser un element present constantment en la nostra programació i en la nostra tasca diària. A més, s'han de presentar com a elements d'aprenentatges, a més d'elements de comunicació, de manera lúdica, sempre equilibrat amb l'aspecte instructiu, i tenint present la motivació i l'alumne com a element actiu del procés d'ensenyament-aprenentatge. És important tenir present que les TIC estan presents constantment en la nostra vida, en la nostra societat i no podem deixar-les de banda.


OBJECTIUS GENERALS

 

- Iniciar-se en la utilització de les TIC com a recurs d'aprenentatge i recerca, d'expressió i de joc, fent-ne un ús cada cop més responsable i crític.

- Desenvolupar un esperit crític davant els missatges que rep i elabora.

- Utilitzar les TIC per obtenir informació.

- Utilitzar les TIC com a instrument per aprendre i compartir coneixements, valorant-ne la contribució a la millora de les condicions de la vida de les persones.


OBJECTIUS ESPECÍFICS

Desenvolupar competències per manejar les TIC autònomament.

- Formar alumnes competents digitalment.

- Utilitzar programes diversos per transformar la informació en coneixement.

- Fomentar l'esperit crític davant la informació rebuda  i elaborada.

- Cercar informació de manera selectiva.