• Logo

  • Escola

  • Visita conseller d'Educació

  • Google Maps

Copyright 2020 - CEIP SON ANGLADA

Les competències socioemocionals són un conjunt d’habilitats, coneixements  i actituds, que permeten comprendre, expressar i regular, de manera adequada, els fenòmens emocionals. Incloent la consciència emocional, el control de la impulsivitat, el treball en equip, el fet de saber cuidar de si mateix i dels altres. Això facilita desenvolupar-se millor en les circumstàncies de la vida com els processos d’aprenentatge, les relacions interpersonals, la resolució de problemes o l’adaptació al context. 


Com s’ha dit, entenem l’educació emocional com un procés educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, ambdós elements essencials en la formació integral. Per això, es proposa el desenvolupament de coneixements i competències sobre les emocions amb l’objectiu de capacitar l’individu per afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social.


Recollint les aportacions recents, principalment de Graczyk (2000), Payton (2000) i Saarni (2000) els aspectes a treballar en l’educació socioemocional són:

- Consciència emocional.

- Regulació de les emocions

- Autonomia personal: autoconeixement  i autoestima

- Intel·ligència interpersonal i habilitats socio-emocionals.

- Solució de conflictes, habilitats de vida i benestar.

  

En aquest curs escolar, es treballarà principalment la resolució de conflictes, habilitats de la vida i benestar. Així treballaren tot el que té a veure amb l’autoconcepte, l’autoestima, les normes de convivències, el treball en equip, el reconeixement dels propis errors i acceptar les qualitats de cada persona.

 

OBJECTIUS GENERALS DEL PROGRAMA

 

- Conèixer i valorar-se un mateix.

- Reconèixer tant les pròpies emocions com les dels altres.

- Desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions

- Desenvolupar habilitats socials per interaccionar positivament amb els altres i resoldre els conflictes de manera dialogada. 

- Implicar als pares en el desenvolupament del programa.